Over de BPSD-Care webapplicatie

Doel BPSD-Care webapplicatie

Het doel van de BPSD-Care webapplicatie is het verminderen van de incidentie en ernst van de BPSD en het lijden dat dit met zich meebrengt door het ondersteunen van integrale interprofessionele samenwerking. Daarmee wordt de levenskwaliteit van de persoon met dementie en de mantelzorger aanzienlijk verhoogd.

Werken met de BPSD-Care webapplicatie én een duidelijke multidisciplinaire zorgstructuur én goede kennis van dementie draagt bij aan:

  • Verbeterde levenskwaliteit voor de persoon met dementie.
  • Verminderd psychisch lijden van de persoon met dementie.
  • Verlaging van de overbelasting van de mantelzorger.
  • Hoogwaardige uitvoering van de landelijke richtlijn Probleemgedrag.
  • Persoonsgerichte verpleging, zorg, begeleiding en waar nodig behandeling.
  • Een gemeenschappelijke taal voor het interdisciplinaire team.
  • Methodisch samenwerken met professionele trots.
  • Kwaliteitsverbetering door constante opvolging.

BPSD-Care webapplicatie & STIP-Methode

Een duidelijke methodische structuur in het interdisciplinaire proces is gebaseerd op de vijf fasen van klinisch redeneren uit de STIP-Methode:

A) Actieve opsporing, identificatie en observatie van BPSD met de NPI;
B) Brede analyse van de achtergronden van BPSD gebruikmakend van een  uitgebreide Biografie (Dynamische Systeem Analyse (DSA-scan);
C) Integraal interdisciplinair behandelplan (I-GAS plan);
D) Interdisciplinaire evaluatie van uitgevoerde afspraken en interventies;
E) Her-analyse van de situatie.

Fase A
Actieve opsporing, identificatie direct bij de aanvang van de zorg en observatie van BPSD wordt uitgevoerd door middel van een observatieschaal, Neuro Psychiatric Inventory, Nursing Home (NPI-NH). Deze schaal maakt het mogelijk om te beoordelen hoe vaak BPSD optreedt, hoe ernstig het de persoon met dementie treft en hoe belastend het is voor de mantelzorgers. Deze NPI-scores worden in de webapplicatie vastgelegd. Ook vervolg scores kunnen worden vastgelegd. Deze geven de mogelijkheid om het beloop in de tijd te kunnen volgen met behulp van een grafiek.

Fase B
Na de inschatting wordt een eerste brede achtergrond analyse gemaakt van mogelijke achterliggende oorzaken door middel van een checklist van de webapplicatie. Voor een uitgebreider analyse hulpmiddel kijk je op de website www.swbalans.nl pagina downloads, formulieren DSA scan.

Fase C
Vervolgens wordt er een Integraal interdisciplinair behandelplan (zie voor een voorbeeld www.swbalans.nl de pagina downloads) opgesteld gebruik makend van de 4 Stepped Care principes van de STIP-Methode, bestaande uit:

1) Basisbenadering gebaseerd op Presentie, Empathie en Respect,

2) Persoonlijk dagprogramma gebaseerd op de principes van Rust, Regelmaat en Reinheid,

3) Belevingsgerichte zorg,

4) Psychotherapeutische interventies met of zonder gepersonaliseerde psychofarmaca.

Let op! De afgesproken interventies dienen voor meer dan 80% te worden uitgevoerd om voldoende effect te kunnen hebben  Uit onderzoek blijkt dat dit percentage vaak onder de 50% ligt !

Fase D
De ingezette interventies worden geëvalueerd op basis van een opnieuw afgenomen NPI.

Fase E
Het gehele proces wordt zo nodig herhaald op basis van een her-analyse, bijvoorbeeld omdat er onvoldoende resultaat geboekt is of er andere problematiek is ontstaan.

Statistieken
De BPSD-Care webapplicatie beheerder van de afdeling is verantwoordelijk voor de registratie van de verzamelde gegevens. Deze kunnen worden samengevoegd tot een rapport dat kan worden geprint en gebruikt in het dagelijkse werk van de afdeling en het interdisciplinaire team. Vanuit de webapplicatie kunnen ook statistieken over eigen gegevens worden vergeleken met die over andere afdelingen/ instellingen.

Op www.bpsdcare.nl worden de kwaliteitsindicatoren van de BPSD-Care webapplicatie openbaar gepresenteerd. Gegevens kunnen niet alleen voor alle deelnemende instellingen in Nederlend worden geëxtraheerd, maar kunnen bovendien worden vergeleken met andere landen. Om geen individuele cliënt te kunnen identificeren, worden er geen gegevens getoond als een groep (nog) te klein is.

De BPSD-Care.nl website ondersteunt de Nederlandse BPSD-Care webapplicatie. Het doel van de BPSD-Care webapplicatie is het verminderen van gedrags- en psychologische symptomen (BPSD) door middel van interprofessionele behandel- en zorginterventies deel uitmakend van de STIP-Methode.

De STIP-Methode is gebaseerd op de Richtlijn Probleemgedrag bij Dementie van Verenso (Specialisten Ouderengeneeskunde) en NIP(Psychologen) (2018). Hierdoor kan het lijden met gemiddeld 60% worden verminderd en de kwaliteit van leven voor de persoon met dementie worden verhoogd. Tevens richt het zich op het reduceren van de overbelasting van de mantelzorger tot meer dan 50%.

Op www.bpsdcare.nl worden de kwaliteitsindicatoren van de BPSD-Care webapplicatie openbaar gepresenteerd. Gegevens kunnen niet alleen voor alle deelnemende instellingen in Nederland worden geëxtraheerd, maar kunnen bovendien worden vergeleken met andere landen. Om geen individuele cliënt te kunnen identificeren, worden er geen gegevens getoond als een groep (nog) te klein is.